Hoe werkt het?
Hulpinjebuurt.nl maakt het vragen van hulp en/of het aanbieden van hulp, tussen burgers onderling, mogelijk. Hulpinjebuurt.nl biedt de mogelijkheid om zelf een passende, lokale match te maken.
In buurten/wijken doen mensen dingen voor elkaar. Soms omdat het even nodig is of gewoon om wat gezelschap te krijgen. Het zijn van die kleine dingen die in de buurt al zo vaak gebeuren. Op hulpinjebuurt.nl kunnen vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden. Hulpinjebuurt.nl is een marktplaats voor onderlinge hulp voor elkaar.
Deze site werkt met een profiel, zowel voor de hulpvrager als de hulpaanbieder. Dit profiel maakt de bezoeker van deze site zelf. Als hulpvrager kan de vraag gesteld worden, als aanbieder kan hulp worden geboden. Deze website neemt privacy serieus, gegevens van de vrager en aanbieder zijn alleen bij de websitebeheerder bekend.
In het menu 'bekijk vraag en aanbod' kan naar een passende klus of juist een geschikte hulpaanbieder gezocht worden: een simpele manier om met elkaar in contact te komen. Hulpinjebuurt.nl maakt het bieden en vragen van onderlinge hulp mogelijk.
Voorwaarden voor plaatsen van een oproep op Hulpinjebuurt.nl zijn:
 • De oproep is persoonlijk d.m.v. omschrijving van naam en leeftijd. Bijvoorbeeld Jan, 33 jaar zoekt.
 • In de oproep worden geen contactgegevens vermeld zoals e-mailadres, adres, telefoonnummer.
 • De vraag is een specifieke vraag voor deze persoon.
 • De woonplaats die aan de oproep gekoppeld wordt, is de woonplaats van degene die hulp nodig heeft en niet de woonplaats van de vrager/organisatie (accountbeheerder).
 • Deze website is bedoeld voor klussen van particulieren. Organisaties kunnen alleen namens een persoon een oproep plaatsen. Voor overige werving van vrijwilligers kunnen organisaties terecht bij de lokale vrijwilligerssteunpunten.
 • Er wordt geen vergoeding gegeven voor een klus behalve een eventuele - in onderlinge overeenstemming afgesproken - onkostenvergoeding.
 • De klus moet niet te omvangrijk zijn en geschikt zijn voor een vrijwilliger.
Indien niet aan deze en de Algemene voorwaarden wordt voldaan behoudt Hulpinjebuurt.nl zich het recht om de oproep te wijzigen of te verwijderen. Hierover wordt een bericht gestuurd.
Tips bij plaatsing oproep op Hulpinjebuurt.nl
 • De kans van slagen neemt toe met het vermelden van een reden waarom de oproep geplaatst wordt.
 • Vermeld het als namens iemand een oproep geplaatst wordt. Bijvoorbeeld: Jan zoekt voor Ria...
 • Houd de advertentie persoonlijk door het plaatsen van een foto in plaats van een logo.
 • Maak de klus niet te groot of splits hem op in meerdere klussen.
Tips na plaatsing oproep op Hulpinjebuurt.nl
 • Zoek zelf op Hulpinjebuurt.nl naar een geschikte kandidaat bij de vraag of het aanbod.
 • Maak na de match goede afspraken en wees duidelijk over de hulp die verwacht wordt.
 • Maak het bespreekbaar als het niet zo loopt als verwacht.